การบริการ จัดลงบัญชีรายเดือน หรือรวมทั้งจัดยื่นบัญชีรายเดือนก็จะส่งผลให้งบทดลองออกมา ได้อย่างรวดเร็ว งบทดลอง เปรียบได้กับงบการเงิน ถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่าแต่ก็ทำให้เจ้าของกิจการ ทราบถึงผลดำเนินงาน ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วละแก้ไขปัญหาทางด้านภาษีได้ทันในรอบบัญชี ดังกล่าวเนื่องจากวิธีการทำงานของ สำนักงานบัญชี เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าระหว่างเดือนจะทำการ บันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ ในบัญชีรายวันตามเอกสารที่จัดส่งมาที่สำนักงานฯหลังจาก คอมพิวเตอร์ได้รับการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ก็จะทำการประมวลผลไปบัญชีแยกประเภทละประมวลผล ต่อไปที่งบทดลอง และกระดาษทำการ เป็นการประมวลผลที่ดูซับซ้อนต่เมื่อมีการลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องการประมวลผลในแต่ละเดือนจะทราบทันที งบทดลองจะบอกท่านได้ว่า รายได้ละค่าใช้จ่าย ขณะนี้เป็นอย่างไร ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะคิดว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะดูงบทดลองทาง บริษัทจะมีการแนะนำการดูงบทดลองอย่างง่าย ๆ โดยท่านสามารถดูการดำเนินกิจการขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย มีกำไรหรือขาดทุน กำไรสูงเกินไปเนื่องจากกิจการยังไม่ได้นำส่งเอกสารบางอย่างให้กับสำนักงาน บัญชี ขาดทุนสูงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงเกินไป หรือเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ยังไมได้จัดส่งให้กับสำนัก บัญชีเพื่อบันทึก ทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าหากเวลาในการลงบัญชี เกินกว่า รอบบัญชีดังกล่าว ถ้าหากมีการลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการกำไรมากเกินความเป็นจริง หรือขาดทุน เกินความเป็นจริง ในระหว่างรอบบัญชีนั้นยังสามารถได้รับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชี ในการแก้ไข ปัญหาได้ทัน การแก้ปัญหาภายหลังเหตุการณ์ในวันที่งบการเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะต้อง เสียเงินเพิ่มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ประเมินจากกรมสรรพากร ตั้งข้อสังเกตอาจเป็นต้นเหตุของ การถูก ประเมินภาษี